Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Zameranie školy - hlavné strategické úlohy školy pri rozvoji vzdelávania

Obsahom strategického plánu školy je dosahovanie kvalitnej úrovne komunikatívnosti a tvorivosti vo vyučovaní, približovanie sa normám EÚ, vytváranie podmienok na rozvoj mimoriadne nadaných a talentovaných žiakov prostredníctvom ich zapájania do súťaží.

Naďalej plníme naše dlhodobé ciele, ako je rozvoj projektu „Škola podporujúca zdravie“, zvyšovanie počítačovej gramotnosti, zapájanie sa do projektov, predmetových olympiád, separovaný zber surovín, ochraňovanie práv detí, vedenia žiakov k zásadám humanizmu a tolerancie.

Prioritou našej školy je orientácia na vyučovanie cudzích jazykov a informatiky na prvom a druhom stupni. Výchova a vzdelávanie na škole sa uskutočňuje s účinnosťou od 1. septembra 2009 vo všetkých ročníkoch základnej školy podľa výchovno-vzdelávacích programov ISCED 1, Výchovný program školského klubu detí Šikovníček a ISCED 2, ktorý tvoria štátny vzdelávací program (vymedzuje povinný obsah výchovy a vzdelávania) a školský vzdelávací program (základný dokument, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie). Pedagogicky kvalifikovaný učiteľský zbor podporuje psychický rozvoj a záujmy každého žiaka, individuálne pristupuje k nadaným žiakom a začleneným žiakom.

Na vyučovanie sa využíva v každej triede a odbornej učebni audiovizuálna technikas pripojením na internet. (notebook a dataprojektor) Učitelia využívajú širokú škálu vyučovacích metód. Kabinety sú vybavené modernými učebnými pomôckami. K vyučovaniu slúžia odborné učebne anglického jazyka, fyziky, chémie a technickej výchovy. Rozvoj žiakov po telesnej stránke prebieha v zrekonštruovanej telocvični a posilňovni. Školský areál - futbalové ihrisko s umelou trávou alebo prírodnou trávou, multifunkčné ihrisko, bežeckú dráhu alebo ihrisko pre plážový volejbal môžu využívať nielen vyučujúci telesnej výchovy, ale aj rodičia a žiaci mimo vyučovania.

V školskom klube detí je zriadených 6 oddelení, ktoré uskutočňujú výchovnú činnosť v samostatných priestoroch školy. Vychovávateľky pripravujú žiakov na vyučovanie a využívajú širokú škálu výchovných metód a učebných pomôcok.

Mimoškolská činnosť žiakov prebieha formou krúžkov a triednych akcií, ktoré organizujú triedni učitelia pre žiakov a ich rodičov.

Veľkosťou – podľa počtu žiakov, materiálno-technickým vybavením a kvalifikovanosťou učiteľov patrí škole popredné miesto v okrese. Svedčia o tom výsledky predmetových olympiád a športových súťaží. Ďalším príkladom je zavedenie vzdelávacej metódy vyučovania nejazykových predmetov – CLIL. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa žiaci oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku.

Škola má za sebou niekoľko úspešných projektov, napr. Comenius, „Premena tradičnej školy na modernú“ a „Rekonštrukcia školy“. V spomínaných projektoch šlo o zlepšenie podmienok na škole, a to výchovno-vzdelávacích foriem v prvom projekte a estetickej stránky v druhom projekte.