Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II je projekt realizovaný na Základnej škole Obchodná 5, Sečovce od 1. septembra.2022 do 31. augusta 2023, ktorý umožnil zamestnať 5 asistentov učiteľa a inkluzívny tím (špeciálny pedagóg a psychológ).

  Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

  Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
  Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
  Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk
  Kód projektu: 312011AQI4
  Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
  Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
  Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
  Prioritná os: 1. Vzdelávanie. Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu.
  Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
  Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %