Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

Národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ reaguje na požiadavky IT sektora prispôsobiť vzdelávací systému aktuálnym a perspektívnym potrebám trhu práce. Oproti súčasnému stavu potrebuje IT sektor ročne navyše aspoň tisíc nových zamestnancov – špecialistov. Prostredníctvom národného projektu chceme prispieť k riešeniu tohto problému. Jeho hlavným cieľom je „vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT“.

Do národného projektu sa môžu zapojiť žiaci, študenti a pedagogickí zamestnanci základných, stredných škôl a vysokých škôl mimo Bratislavského kraja.

Vyzvanie pre národný projekt „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ bolo vyhlásené a zverejnené dňa 13.12.2016 (http://www.minedu.sk/13122016-vyzvanie-oplz-po12016np111131-03-pre-narodny-projekt-it-akademia-vzdelavanie-pre-21-storocie/), žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) bola predložená žiadateľom dňa 9.2.2017. V súčasnosti je projekt v procese konania o žiadosti o NFP. Vydanie rozhodnutia o schválení žiadosti NFP a následný podpis zmluvy o NFP sa predpokladá v najbližších dňoch. Harmonogram projektu je nastavený tak, že aktivity sa môžu realizovať už pred účinnosťou zmluvy o poskytnutí NFP vzhľadom na skutočnosť, že oprávnené výdavky sú vo vyzvaní uvedené odo dňa 1. septembra 2016. S postupnou resp. čiastkovou realizáciou aktivít sme začali od 1. septembra 2016.

Prijímateľom NFP bude Centrum vedecko-technických informácií SR, partnermi budú Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Žilinská univerzita v Žiline. Tieto subjekty spolu s IT Asociáciou Slovenska (ITAS), klastrom Košice IT Valley a Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvárajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie moderného a tvorivého vzdelávacieho prostredia, ktoré z hľadiska udržateľnosti umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre široké portfólio pracovných príležitosti v IT sektore.

Hlavný cieľ projektu chceme naplniť realizáciou dvoch odborných aktivít: 1. Vzdelávanie na ZŠ a SŠ pre informačnú spoločnosť a 2. Vzdelávanie na VŠ pre informačnú spoločnosť

Viac o projekte nájdete na stránke IT AKADÉMIA - VZDELÁVANIE PRE 21. STOROČIE