Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná

  Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP vzdelávanie
  Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

  • Názov projektu: Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná
  • Žiadateľ:Základná škola, Obchodná 5, Sečovce
  • Sektor:verejný
  • Operačný program:2610003 OP Vzdelávanie
  • Opatrenie:1.1 Premena tradičnej školy na modernú
  • Kód výzvy:OPV-2011/1.1/06-SORO
  • Identifikátor žiadosti o NFP: 531426
  • Celkové výdavky projektu: 241 447,26 €
  • Požadovaná výška NFP: 229 374,90 €

  Strategické ciele projektu a cieľové skupiny

  • Inovovať obsah a metódy vzdelávania na ZŠ s cieľom moderne pripraviť pedagógov a žiakov pre vedomostnú spoločnosť
  • Zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s podporou IKT (informačno-komunikačných technológií) a overenie vo vyučovacom procese budúcej modernej ZŠ
  • Podporiť vzdelávanie pedagógov ZŠ v získavaní a rozvoji kompetencií pre úspešnú premenu tradičnej školy na modernú
  • Pedagogickí zamestnanci školy: 16 učiteľov (10 žien, 6 mužov)
  • Žiaci ZŠ: 570 (I.stupeň - 274, II.stupeň - 296)
  • Projekt realizovaný v termíne september 2012 - marec 2014

  Zmluvy k projektu nájdete na stránke
  Zverejňované dokumenty - Zmluvy