Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III

Projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov IIIKÓD PROJEKTU: 401402DLC8
VÝZVA / KÓD VÝZVY: PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ (POP3) PSK-MSVVS-001-2023-NP-ESF+
POUŽITÝ SYSTÉM FINANCOVANIA: Zálohové platby, refundácia a ich kombinácia
DOBA REAh6ZÁCIE PROJEKTU: 9 / 2023 - 12 / 2026

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III je projekt reah6zovaný na Základnej škole Obchodná 5, Sečovce od septembra 2023 do decembra 2026.

Plagát PODPORA POMÁHAJÚCICH PROFESIÍ 3 (POP 3)


Špecifické ciele

ESO 4.5. Zvýšenie kvaliy, inklúzivnosti a účinnosti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj ich relevantnosti z hľadiska trhu práceokrem inéhoprostredníctvom potvrdzovania vyýsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa s cieľom podporiť nadobúdanie kľúčových kompetencií vrátane podnikateľských a digitálnych zručností a tiež prostredníctvom podpory zavádzania systémov duálnej odbornej prípravy a učňovskej prípravy (ESF+).

ESO 4.6. Podpora rovného prístupu, a to najmä znevýhodnených skupín, ku kvalitnému a inkluzívnemu vzdelávaniu aodbornej príprave apodporaich úspešného ukončenia, počnúc vzdelávaním a starostlivosťouv ranom detstvecez všeobecné a odborné vzdelávanie a prípravu až po terciárnu úroveň a vzdelávanie a učenie dospelýchvrátane uľahčovania vzdelávacej mobility pre všetkých a prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím (ESF+).

Projekt POP III