Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg
Na bielom pozadí veľké zelené písmeno E - symbol stránky Edupage
 • Národný projekt POP II
 • TOPlist

  Výchovné poradenstvo - výchovná poradkyňa

  PaedDr. Jaroslava Ihnátová

  Email: vychovnyporadca@zsobchodna.eu

  Telefónny kontakt: sekretariát školy 056 678 26 41 - žiadajte kontakt na výchovnú poradkyňu

  Poradenský a konzultačný deň: pre žiakov školy: podľa vzájomnej dohody

  Počas celého školského roka ponúka výchovná poradkyňa školy konzultácie: s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch, s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

  Ciele a úlohy výchovného poradenstva

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.