Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE


Slávnostný zápis do 1. ročníka pre školský rok 2024 / 2025


Zápis do 1. ročníka


Dôležité informácie k zápisu

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce pozýva všetkých budúcich prváčikov, ich rodičov a príbuzných na slávnostný zápis, ktorý sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2024 v čase od 15.00 do 19.00 hod.. Tešíme sa na Vašu účasť.

K zápisu je potrebné priniesť si so sebou kópiu rodného listu dieťaťa, občiansky preukaz zákonných zástupcov, splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zákonného zástupcu dieťaťa, doklady o prípadnom vyšetrení dieťaťa v CPPPaP. V prípade, že sa nemôžete zúčastniť zápisu v stanovenom čase, môžete:

1. dieťa zapísať aj v termíne od. 1. 4. 2024 do 30. 4. 2024 na sekretariáte školy v čase od 8:00 – 15:00 hod.
2. môžete základnej škole doručiť prihlášku + ostatné potrebné dokumenty poštou na adresu školy alebo odoslaním naskenovaných dokumentov prostredníctvom e-mailu na: skola@zsobchodna.eu
3. elektronicky na stránke školy www.zsobochodna.edupage.org od 1. apríla 2024.

Prihlášku možete podať:

1. v listinnej podobe - všetky dokumenty nájdete nižšie na stránke, vytlačíte, vypíšete, prinesiete na zápis spolu s ostatnými potrebnými dokumentami
2. v listinnej podobe - vypíšete ju na zápise, spolu s ostatnými potrebnými dokumentami
3. elektronicky - na vyššie uvedenom odkaze, my si vytlačíme, na zápise podpíšete. Elektronicky možno podať len prihlášku. Ostatné dokumenty je potrebné mať v listinnej podobe.

K zápisu je potrebná účasť oboch zákonných zástupov. Ak sa niektorý zo zákonných zástupcov nemôže dostaviť, je potrebné priniesť vyplnené a podpísané splnomocnenie zákonného zástupcu dieťaťa.

Elektronická prihláška do 1. ročníka bude spustená 1. 4. 2024.

Ak zákonný zástupca uvažuje o tom, že dieťa bude pokračovať v plnení predprimárneho vzdelávania je povinný o tejto skutočnosti informovať riaditeľa základnej školy do ktorej dieťa zapísal. Ak riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa, zákonný zástupca predloží základnej škole fotokópiu rozhodnutia riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

Ak dieťa malo v školskom roku 2023/2024 odklad, rodič sa zúčastní zápisu v základnej škole nanovo.

Podpis oboch zákonných zástupcov sa nevyžaduje, ak:

1. jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),
2. jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať) alebo
3. vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, školský zákon neustanovuje, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad čestným vyhlásením zákonného zástupcu.


Prihláška k zápisu do 1. ročníka

Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu

Písomné vyhlásenie zákonného zástupcu

Príloha k elektronickej prihláške zákonného zástupcu

Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí

Dotazník k zápisu do 1. ročníka

Čo ponúka naša škola žiakom