Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Kariérne poradenstvo - kariérna poradkyňa

PaedDr. Jaroslava Ihnátová

Email: kariernyporadca@zsobchodna.eu
Telefónny kontakt: sekretariát školy 056 678 26 41 - žiadajte kontakt na kariérnu poradkyňu


Poradenský a konzultačný deň: pre žiakov školy: podľa vzájomnej dohody

Počas celého školského roka ponúka kariérna poradkyňa školy konzultácie: s triednymi učiteľmi pri hľadaní a odstraňovaní problémov v triednych kolektívoch, s rodičmi žiakov, ktorí majú problémy s prospechom a so správaním.

Ciele a úlohy kariérneho poradenstva

  • poradenská činnosť - poradenstvo v otázkach výchovy a vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu deti a mládeže,

  • konzultačná činnosť - zameraná na poskytovanie konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov a poskytovanie informácií o formách štúdia na stredných a vysokých školách a možnostiach voľby povolania,

  • koordinačná činnosť - zameraná na prepojenie školy s poradenskými zariadeniami a inými odbornými zariadeniami zaoberajúcimi sa starostlivosťou o deti a mládež a poskytovanie metodickej pomoci pedagogickým zamestnancom.