Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Projekt: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II


Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II je projekt realizovaný na Základnej škole Obchodná 5, Sečovce od 1. septembra.2022 do 31. augusta 2023, ktorý umožnil zamestnať 5 asistentov učiteľa a inkluzívny tím (špeciálny pedagóg a psychológ).

Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Riadiaci orgán: www.ludskezdroje.gov.sk
Sprostredkovateľský orgán: www.minedu.sk
Prijímateľ Národného projektu: www.mpc-edu.sk
Kód projektu: 312011AQI4
Kód výzvy: OPLZ-PO1/2020/NP/1.1.1-03
Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1. Vzdelávanie. Oblasť intervencie: Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu.
Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

Ministerstvo školstva SR