Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Základné kompetencie

Základné kompetencie základnej školy

Základná škola vznikla 1. januára 2002 zo zákona podľa § 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 542/1990 zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, § 21 ods. č, písmeno b/ Zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách a § 5 ods. 1 Zákona NR SR č. 222/1996 Z. z. o organizácií miestnej štátnej správy o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jej zriaďovateľom je mesto Sečovce. Základná škola poskytuje základné vzdelanie bezplatne. Zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú výchovu a ekologickú výchovu žiakov; umožňuje aj náboženskú výchovu. Základná škola pripravuje žiakov na ďalšie štúdium a prax. Na výchovu a vzdelávanie škola nepoužíva jazyk národnostnej menšiny. Základná škola sa riadi ustanoveniami Zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) a s tým súvisiacimi predpismi.