Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

História školy

Najstaršia škola s vyučovacím slovenským jazykom v Trebišovskom okrese

1. 9. 1948 sa podľa zákona o jednotnej škole zo dňa 21. 4. 1948 stala škola strednou školou, povinná školská dochádzka je predĺžená do 15. roku dieťaťa. Priebeh zápisov nebol hladký ako po iné roky, bolo treba požiadať M. S. K. o donútenie k zápisom, lebo k zápisu sa všetci nedostavili.

1. 9. 1953 podľa nového školského zákona zo dňa 23. 4. 1953 č. 31 Sb. sa vytvorila jediná všeobecnovzdelávacia škola v Sečovciach a to Osemročná stredná škola. Vznikla splynutím bývalej národnej a strednej školy. Riaditeľ školy - Vojtech Hronkin, zástupca riaditeľa - Ján Varga. Zo strany vedenia školy vyvinuté húževnaté úsilie o zabezpečenie povinnej školskej dochádzky rómskych detí. Doterajšia dochádzka rómskych žiakov bola živelná. Previedol sa súpis školopovinných cigánskych detí (60 žiakov), avšak snahy o zlepšenie nepriniesli žiadny výrazný posun vpred.

1. 9. 1954 zriadená Jedenásťročná stredná škola v Sečovciach. Riaditeľ školy - V. Hronkin, novovymenovaný zástupca riaditeľa - Ján Tamáš.

1. 10. 1954 nastúpil na miesto učiteľa Mikuláš Kasarda, východoslovenský básnik. V škole pôsobil do r. 1969.

Školský rok 1961 - 62 novým školským zákonom z 15. decembra 1960 číslo 186 Zb. k 1. 9. 1961 premenená Jedenásťročná stredná škola v Sečovciach na Základnú deväťročnú školu a Strednú všeobecnovzdelávaciu školu pod spoločnou správou.

3. septembra 1990 v dôsledku demokratizačného procesu spoločnosti bol do funkcie riaditeľa školy menovaný Vladimír Bukovský, profesor SOU strojárskeho Sečovciach. Orientácia školy je nasmerovaná pre vyučovanie cudzích jazykov, výpočtovej techniky, ekológiu a etickú výchovu. Zmena vo funkcii zástupcu, zástupkyňou školy je menovaná Mgr. Mária Magyarová. Výchovnou poradkyňou školy sa stala Mgr. Mária Kešeľová.

28. 2. 1992 - začiatok realizácie prístavby školy. Zhotoviteľom stavby je firma Inico s.r.o. - Kalša. Náklad stavby činí hodnotu 16,89 miliónov korún. Termín zahájenia 12/1993, termín ukončenia 12/1996. 4. september 1995 - významný deň v živote školy a mestečka Sečovce. Žiaci 5. - 7. ročníka sa nasťahovali do priestorov novej pôsobivej prístavby školy. Termín výstavby bol skrátený približne o 1 rok a 3 mesiace. Prístavbou škola získala aj nové učebne fyziky a chémie.

1.10.2001 uplynulo 70 rokov od zriadenia školskej inštitúcie v areáli tunajšej školy. Mgr. Mária Magyarová, vtedajšia zástupkyňa riaditeľa zostavila prehľad jej histórie pod názvom Sečovská dolná škola 1931-2001. K 1. 1. 2002 na základe zriaďovacej listiny získala škola právnu subjektivitu s obmedzenými kompetenciami. Tieto prešli následne na školu k 1. 4. 2002 a k 1. 6. 2002. K 1.7.2002 prešla škola pod správu mesta Sečovce. Riaditeľom školy je naďalej Mgr. V. Bukovský, druhou zástupkyňou Mgr. D. Hruškociová. V strategickom pláne školy dominuje rozšírené vyučovanie cudzích jazykov a výpočtová technika. Škola bola zaradená do projektu Infovek. Vydala CD s hymnou školy.

Rok 2004 - zastupujúca riaditeľka Mgr. Magyarová od 31. 1. 2004 do konca školského roka 2003 / 2004, od 1. júla 2004 nový riaditeľ Ing. Jaroslav Konečný, zmeny vo vedení: zástupkyňa pre 1. - 4. ročník Mgr. Mrázová Dana, pre 5. - 9.ročník Mgr. Kešeľová Mária

Rok 2005 – 2012: rozsiahla rekonštrukcia školy – zakúpené nové lavice, stoličky a katedry do tried; výmena starých drevených okien za plastové okná. Boli zriadené nové odborné učebne cudzích jazykov – celkom 3, ročníky 1. – 4. dostali novú učebňu výpočtovej techniky. Boli zakúpené nové notebooky a dataprojektory na skvalitnenie vyučovacieho procesu. Upravili sa priestory školského klubu nad telocvičňou, samotná telocvičňa prešla rekonštrukciou.

Rok 2012 - 2015: nová riaditeľka školy Mgr. Mária Kešeľová, zástupkyne PaedDr. Brecková (do 2014) a Mgr. Bačová pre 1. stupeň, Ing. Strapoňová pre 2. stupeň, nová výchovná poradkyňa Mgr. Jaroslava Ihnátová.