Logo školy

Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

Logo školy
1.jpg
TOPlist
Logo školyWeb školy 2015 - 2022 Logo školyFACEBOOKLogo školyEDUPAGE

Inkluzívny tím - špeciálny pedagóg

Mgr. Veronika Tothová

Email: specialnypedagog@zsobchodna.eu
Telefónny kontakt: sekretariát školy 056 678 26 41 - žiadajte kontakt na špeciálneho pedagóga


Ciele a úlohy špeciálneho pedagóga

Školský špeciálny pedagóg pracuje na škole 5 dni v týždni PO - PIA v čase od 7:30 - 15:30, č. dverí: 31. Návštevné hodiny pre žiakov: PO - PIA - 08:00 - 12:35, návštevné hodiny pre rodičov: PO- PIA - 13:30 - 15:30

Školský špeciálny pedagóg sa venuje žiakom, ktorí majú špecifické vývinové poruchy učenia ako sú dyslexia (porucha čítania), dyskalkúlia (porucha matematických schopností), dysgrafia (porucha písania), dysortografia (porucha pravopisu), dyspraxia (porucha motorickej funkcie), alebo iné zdravotné znevýhodnenie či obmedzenie. Je tu na to, aby podával pomocnú ruku týmto žiakom, ktorým boli odborníkmi diagnostikované tieto poruchy. Školský špeciálny pedagóg pracuje so žiakmi individuálne. Individuálna špeciálno-pedagogická reedukácia je zameraná na zmiernenie negatívneho vplyvu poruchy na vzdelávacie výsledky. Okrem individuálnej práce so žiakmi, realizuje školský špeciálny pedagóg aj tieto činnosti:

  • - poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie žiakom, zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom

  • - snaží sa o objasnenie edukačného obsahu, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho žiakovi nepodarilo pochopiť

  • - využíva odbornú literatúru, pracovné listy, špeciálne hry a cvičenia a špeciálne pomôcky

  • - stimuluje aktivitu a snahu žiaka a posilňuje jeho motiváciu do ďalšej práce

  • - pomáha triednym učiteľom pri vypracovaní IVVP pre individuálne začlenených žiakov, konzultuje a spolupracuje s odbornými zamestnancami poradenských centier, a s vedením základnej školy a učiteľmi

  • - zakladá, vedie, aktualizuje dokumentáciu jednotlivých žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami(ŠVVP)

  • - spolupracuje pri organizovaní zápisu do 1.ročníka, či testovaní piatakov a deviatakov.